OY-REG

Pictures taken by Antonio R. Valera

OY-VKO(1) (2)OY-VKP (2)
© Mogens Wahl