OY-REG

Pictures taken by Nikolay Ustinov

OY-CLR (1)OY-KAK (2)OY-KKS (1)
© Mogens Wahl