OY-REG

Pictures taken by Sven-Erik Jonsson

OY-CKZ (2)OY-IDB (1)OY-TRY (1)
© Mogens Wahl