OY-REG

Pictures taken by via Flyhistorisk Samling

OY-DZI (1)
© Mogens Wahl